MESSAGE FROM THE VICE-CHANCELLOR

| Boodskap van die Visekanselier | Umyalezo osuka kuSekela-Tshansela

In 2010 is die Universiteit van Kaapstad (UK) weereens in drie vooraanstaande internasionale universiteitsranglyste as nommer een in Afrika geplaas.Hierdie ranglyste word deur ʼn reeks ander aanwysers van uitnemendheidgesteun. Voorbeelde hiervan is die impakvlak van ons navorsingspublikasies, die toenemende aantal nadoktorale genote, die goeie graadvoltooiingskoers van studente vir magister- en doktorsgrade, die hoë vlakke – ondanksdie wêreldwye resessie – van inkomste wat deur kontrakte en toekennings gegenereer is, en die uitstekende beoordeling van indiwiduele navorsers deur die Nasionale Navorsingstigting.

Ons is vasberade dat ons wêreldwye reputasie as ʼn navorsinggerigte universiteit, in samehang met die vele unieke geleenthede wat ons geografiese ligging bied – en met ons vennote in Suid-Afrika en die res van Afrika – as ʼn magneet vir navorsers van reg oor die wêreld sal dien.As ʼn universiteitsgemeenskap is ons veral in ons skik dat ons strewe om ʼn Afropolitaanse universiteit te wees soveel vrugte afwerp. ʼn Paar belangrike voorbeelde is die H3-D Drug Discovery and Development Centre wat daarop ingestel is om geneesmiddels te vind om siektes te bestry wat op die vasteland voorkom; die interdissiplinêre African Centre for Cities wat leiding bied en navorsing doen oor stedelike ontwikkeling en beleid; en die African Climate and Development Initiative wat hieronder beskrywe word.

Ten einde ons ambisie te verwesenlik om ʼn intellektuele kern te wees wat as skakel tussen Suid-Afrika, die res van Afrika en die wêreld sal dien, is dit belangrik dat die UK ʼn bemagtigende navorsingsomgewing bied wat nie slegs ʼn stewige akademiese en fisiese navorsingsinfrastruktuur behels nie, maar ook ʼn ondersteunende en verwelkomende institusionele benadering verteenwoordig. In hierdie verslag word die besonderhede bespreek van die vele aktiwiteite waarmee ons besig is om hierdie doelstellings te verwesenlik. Van besondere belang is die inisiatief, wat op bladsy xx toegelig word, om die volgende geslag akademici te kweek. Hierdie is ʼn nuwe inisiatief wat poog om bestaande projekte uit te brei ten einde navorsingskapasiteit by die UK en op die res van die vasteland te ontwikkel.Ons is verheug dat ons ʼn konsortium van befondsers en praktisyns byeen kon bring om op bestaande mentorskapprojekte voort te bou.

Nog ʼn inisiatief om navorsing by die UK te bevorder, is die Visekanselier se strategiese fonds van R20-miljoen wat in 2009 gevestig is.Ons het voortgegaan om fondse aan belangrike navorsingsinisiatiewe beskikbaar te stel wat in lyn met die Universiteit se strategiese doelstellings is. Ek wil graag in die besonder die loodsstudie vir die UCT Knowledge Co-Op uitlig wat in 2011 van wal gestuur is.Hierdie is ʼn virtuele fasiliteit wat daarop ingestel is om noodsaaklike brûe tussen die UK en die samelewing te bou ter wille van meer doeltreffende vennootskappe om dringende maatskaplike kwessies op te los.

Party van ons voorste uitvinders en navorsers by die UK maak van toegepaste navorsing gebruik om die land en die vasteland se mees komplekse kwessies die hoof te bied, met inbegrip van MIV en tuberkulose, grondregte, vroueregte, en armoedeverligting.Voorbeelde van hierdie vernuwings word op bladsye xx van hierdie verslag uitgelig.Op ander gebiede bied die UK leiding vir vele basiese navorsingsprojekte waardeur wetenskaplike denke wêreldwyd beïnvloed word.

Vir die afgelope paar jaar het ons ons navorsingsaktiwiteite selektief gefokus in ʼn poging om hulpbronne van reg oor die Universiteit daarop toe te spits om groot maatskaplike en globale uitdagings die hoof te bied. In 2007 het ons ons vyf hooftemas van wal gestuur, en laat in 2009 het ons ʼn sesde bygevoeg – die African Climate and Development Initiative (ACDI).Deur hierdie inisiatief fokus die Universiteit op klimaatverandering en die impak daarvan op die vasteland.Die ACDI het aanleiding tot beraadslaging gegee, en as inspirasie vir vooraanstaande navorsingsprogramme gedien.Vanaf ʼn begrip vir die uitwerking van veranderende atmosferiese CO2 tot by die definiëring van omgewingsbeheer vir maatskaplike geregtigheid, sorg die ACDI dat die UK ʼn sleutelspeler op die vasteland is om hierdie wêreldwye uitdaging die hoof te bied. Hierdie ontwikkelings word op bladsye xxx van hierdie verslag toegelig.

In die bladsye wat hier volg, word ʼn katalogus gegee van die omvang van die navorsingswerk wat aan die UK uitgevoer word, maar dit kan nie werklik die energie en opwinding oordra wat hierdie aktiwiteite onderlê nie. Om ʼn verskeidenheid redes behoort die wêreldklas-navorsing wat by die UK gedoen word as een van Suid-Afrika se trotsste prestasies beskou te word.Dit regverdig bepaald die voortgesette belegging deur ons vele plaaslike en internasionale donateurs (met inbegrip van die regering), medewerkers, en befondsingsagentskappe wat help om ons werk moontlik te maak.Soos altyd is ons dank aan ons beleggingsvennote verskuldig.In die jaar wat voorlê, sal ons poog om op die prestasies van 2010 voort te bou, en ons sien steeds uit na hul voortgesette ondersteuning en vennootskap.

Dr. Max Price
Visekanselier

 

Back to top