MESSAGE FROM THE VICE-CHANCELLOR

| Boodskap van die Visekanselier | Umyalezo osuka kuSekela-Tshansela

IYunivesithi yaseKapa iphinde kwakhona yabekwa kwinqwanqwa lokuqala e-Afrika ngo-2010 kumanqwanqwa amathathu angawona aphezulu kwiiyunivesithi zomhlaba. La manqwanqwa axhaswa luludwe lweziboniso zempumelelo. Umzekelo, umgangatho wempembelelo kupapasho lophando lwethu, nokunyuka kwenanilokufundela izifundo zobugqirha, izinga elihle kwimpumelelo yezidanga zezifundo zemasters nezobugqirha, umgangatho ophakamileyo ingakumbi-ngexesha loqoqosho oluhexayo kwihlabathi liphela-ingeniso itsalwa kwimali yezibonelelo zexeshana nakumgangatho wempumelelo yabaphandi ngokunikwa yi-National Research Foundation.

Sizimisele ukuba udumo lwethu  kwihlabathi njengeyunivesithi ehamba phambili kuphando, idibene namanye amathuba awodwa enziwa yindawo esime kuyo kwihlabathi, kufanele ukuthi- sidibene namahlakani ethu eMzantsi Afrika nakwi-Afrika iphela, sisebenze ngomtsalane njengomazibuthe wabaphandi ovela kwilizwe liphela. Njengoluntu lweyunivesithi siyazingca ngakumbi ngokuba injongo yethu ephambili kukuba yi-Afropolitan yunivesithi evelisa iziqhamo ezilungileyo. Imizekelo egqamileyo yi-H3-D Drug Discovery kunye neZiko loPhuhliso eliza kujongana nokufumana iziyobisi ezilwa izifo eziqhelekileyo kwi-Afrika iphela, i-Interdisciplinary African Centre ebonelela ngobunkokeli  nophando kuphuhliso lwendawo zokuhlala ezidolophini  nomgaqo, ne- African Climate and Development Initiative, echazwa apha ngezantsi.

Ukuze sizalisekise iminqweno yethu yokuba ngumphanda weenkcuba-buchopho odibanisa uMzantsi Afrika, i-Afrika iphela kunye nehlabathi ngokubanzi, kubalulekile ukuba i-UCT ibonelele ngemo yophando equka hayi kuphela abaphandi abaqinileyo bemfundo ephakamileyo kunye nezixhobo ezisisiseko zophando, kodwa kufuneka inike inkxaso nolwamkelo kwindlela esebenza ngayo. Le ngxelo ixoxa ngokubanzi ngeentshukumo zethu ezisekelwe ekuqhubeleni phambili oku. Okubaluleke nangakumbi liphulo lokuKhulisa isiZukulwana esiZayo/esiLandelayo sabaFundi esikhankanyiweyo kwiphepha xx. Eli liphulo elitsha elifuna ukwakha kwiiprojekthi ezikhoyo ukuphuhlisa isakhono sophando e-UCT nakwilizwekazi le-Afrika liphela. Sinochulumanco ngokuhlanganisa iqela labaxhasi ngeemali kunye nabaququzeleli abamele iiprojekthi eziqhubekayo.

Elinye iphulo lokuqinisekisa ukuqhubeka kophando e-UCT zizigidi zeerandi ezingamashumi amabini (R20million) ze-Vice Chancellor’s strategic fund elisekwe ngo-2009. Siyaqhubekeka nokukhupha izibonelelo zemali kumaphulo aqaphelekayo ahambisana neenjongo zenkqubo-qhinga zeyunivesithi. Ndingathanda ukubalula ngakumbi uphando lwexeshana lwe-UCT (Knowledge Co-Op) olwaqalisa ngo-2010. Eli liziko eliphambili elisekelwe ukwakha iibhulorho eziyimfuneko phakathi kwe-UCT kunye noluntu ukwenza ubuhlakani obusebenzayo ukusombulula izinto ezingundoqo ekuhlaleni.

Abanye babaqulunqi bala maphulo matsha asencotsheni nabaphandi ngokubanzi  e-UCT basebenzisa uphando olusebenzayo ukusombululaimiba enobunzulu beli lizwe nelizwekazi lase-Afrika liphela, kuquka i-HIV kunye nesifo sephepha, amalungelo omhlaba, amalungelo amakhosikazi kunye nokubhangiswa kwendlala. Imizekelo yala maphulo matsha akhankanyiwe kwiphepha xxxlale ngxelo. Kwezinye iindawo, i-UCT ikhokhela iiprojekthi ezininzi ezinomdla ze-‘blue sky’ ezinempembelelo kwindlela yokucinga kwezenzululwazi kwinqanaba lehlabathi.

Kule minyaka imbalwa idlulileyo sizikhethile iintshukumo zophando lwethu, sifuna ukugxininisa kuzo, sikhangela ukwabelana ngezixhobo kwiYunivesithi iphela ukujongana neemo zokuhlala nemiceli mngeni ephambili kwihlabathi liphela. Ngo-2007 silontshe imixholo emihlanu yotyikityo lwethu yaye ekupheleni kuka-2009 songeze utyikityo lwesithandathu- i-African Climate and Development Initiative. Kulo lonke eli phulo iYunivesithi igxininise kutshintsho olungaqhelekanga lwemo -zulu kunye nempembelelo yayo kwilizwekazi liphela. I-ACDI ikhuthaze ingxoxo enomdla yaye ikwakhuthaze uqalo lweenkqubo ezinika umdla zophando. Ekuqondeni imiba yotshintsho lwe-CO2 emoyeni ukuchaza ulawulo lokusingqongileyo kwimithetho yokuhlala, i-ACDI yenza i-UCT umdlali ophambili kwilizwekazi ukumelananalo mceli mngeni wehlabathi. Ezi ziphakamiso zikhankanyiwe kwiphepha xxx lale ngxelo.

Amaphepha alandelayo adwelisa  ububanzi bomsebenziwophando oqhutywe e-UCT kodwa bengakwazi ukuthungelana nani ngokuzeleyo umdla nochulumanco oluboniswa zezi ntshukumo. Kwiindlela ngeendlela, uphando elikumgangatho wehlabathi elenziwa yi-UCT lumele ukubekelwa phezulu njengeyona mpumelelo iligugu kuMzantsi Afrika.  Ngokuqinisekileyo ibonisa umgangatho ophakamileyo wotyalo- mali oluqhubekayo labaxhasi abaninzi beli lizwe nabehlabathi liphela( kuqukwa urhulumente), amahlakani nee-arhente ezibonelela ngemali ezinceda ukuba umsebenzi wethu ukwazi ukwenzeka. Njengesiqhelo, sinombulelo ongazenzisiyo kumahlakani ethu atyala imali. Kunyaka olandelayo siza kufuna ukwakha kwimpumelelo ka-2010 yaye sijonge phambili kwinkxaso yawo eqhubekayo nentsebenziswano yabo ekwenzeni oku.

uGqr Max Price
uSekela-Tshansela

 

Back to top